Dobre wyiki firm w 2011 r.
 Oceń wpis
   

Opublikowane ostatnio wyniki przedsiębiorstw niefinansowych (firmy zatrudniające 50 i więcej osób) za 2011 wskazują na kontynuację pozytywnych trendów wzrostowych widocznych już w 2010 r. Wynik finansowy netto po raz pierwszy w historii przekroczył 100 miliardów złotych (wyniósł 104 mld) i był o 16.2% wyższy od tego przed rokiem. Za wzrostem zysku stała poprawa wyniku na sprzedaży (+13,8%r/r) i wyniku finansowego (+293.1%r/r) .
 

Dobry wynik osiągnięty na sprzedaży, to rezultat przyspieszenia tempa wzrostu przychodów (12.6%r/r, wobec zaledwie 5.8%r/r w 2010) przy nieco wolniejszym wzroście kosztów (12.5%r/r wobec 5.6% w 2010). Wysoka dynamika sprzedaży to w dużej mierze zasługa popytu zewnętrznego. W ujęciu rocznym sprzedaż na eksport wzrosła aż o 18.6%, przy wzroście pozostałej sprzedaży o ok. 11%.
 

Przy dochodach ze sprzedaży rosnących nieco szybciej niż koszty poprawie (choć nieznacznej) uległa rentowność na sprzedaży. Wzrosła ona do 5.4% z 5.3% odnotowanych w 2010 r. Zyskownych okazało się 78% przedsiębiorstw wobec 78.4% rok wcześniej. W tym względzie wyraźną poprawę uzyskano wśród przedsiębiorstw przemysłowych, gdzie odsetek firm rentownych wzrósł do 79,7% z 77,1% w 2010.
 

Do mniej optymistycznych informacji należy zaliczyć te odnoszące się do wskaźników płynności. W stosunku do 2010 r. uległy one pogorszeniu, co potwierdzałoby dochodzące coraz częściej informacje o powstających zatorach płatniczych.
 

W ujęciu bardziej dynamicznym, a więc patrząc jedynie na wyniki uzyskane w samym Q4’2011 odnotowano:
• Wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu sprzedaży (14.1%r/r wobec 11.8%r/r w Q3), co można wiązać z osłabieniem złotego i w związku z tym wyższą złotową wartością dochodów z eksportu;
• Jeszcze większe przyspieszenie odnotowano po stronie kosztów (odpowiednio 14.4%r/r wobec 11.8%r/r w Q3), w efekcie rentowność sprzedaży spadła do 4.7% z 5.6% w Q3
• Znaczną poprawę wyniku finansowego (dodatni wynik na poziomie 2.7mld PLN wobec straty 6.5 mld w Q3); wahania tej pozycji są głównie związane z zachowaniem się kursu złotego i jego wpływu na wycenę zobowiązań denominowanych w walucie obcej
• Poprawa wyniku finansowego przełożyła się na poprawę wskaźnika rentowności netto działalności do 4.1% z 3.7% w Q3.
 

Resumując, dobre wyniki 2011 r. odzwierciedlają widoczną w ub.r. poprawę ogólnej koniunktury gospodarczej (wzrost PKB na poziomie 4.3% wobec 3.8% rok wcześniej). Równocześnie warto pamiętać o czynnikach jednorazowych takich jak znaczący zysk uzyskany przez niektóre firmy ze sprzedaży aktywów (chodzi głównie o sprzedaż udziałów w Polkomtelu). Patrząc na 2012 r. należy liczyć się z mniej korzystnym otoczeniem makroekonomicznym. W tej sytuacji jakikolwiek wzrost zysku byłby sukcesem, przy czym biorąc pod uwagę wysoką, od początku roku, zmienność kursu złotego namieszać znów może wynik na operacjach finansowych. Stabilizacja zysków przyczyniłaby się do stabilizacji sytuacji na rynku pracy, a budżetowi państwa zapewniła stabilne dochody. Z punktu widzenia gospodarki istotne jest też to, co firmy zrobią z wypracowanymi w ub.r. zyskami. Jeśli przyjmą, że spowolnienie ma charakter przejściowy powinny być nadal skłonne do inwestowania (wyraźne ożywienie w tym względzie widoczne było w drugiej połowie 2011). Jeśli z kolei uwierzą, że obecne spowolnienie to jedynie etap przejściowy do jeszcze gorszej sytuacji makroekonomicznej w 2013 r., to prawdopodobnie duża część zysków trafi do inwestorów (w formie dywidendy) lub pójdzie na skup akcji własnych.
 

Komentarze (2)
Euro - kosztowny gadżet Jak długo może działać efekt LTRO?
1 | 2 |


   

Najnowsze wpisy
2017-11-26 14:48 Optymizm Komisji
2017-11-15 20:40 Co po obecnym boomie?
2017-11-03 10:57 Kto będzie finansował (duże) firmy?
2017-10-22 16:03 Spokój na powierzchni oceanu
2017-10-14 09:15 MMŚP - motor napędowy gospodarki?
Najnowsze komentarze
2017-11-16 03:28
piotr janiszewski1:
Co po obecnym boomie?
CO...!!??? Kierunek ex ante pokazuje od wielu miesięcy SWIG80...!!!
2017-11-07 15:46
angling:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Crowdfunding też odpada w Polsce po ostatnim "incydencie" z Secret Service.
2017-11-05 08:29
artysta:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Najlepszy jest kredyt kupiecki.
O mnie
Andrzej Halesiak
Komentator polskiej rzeczywistości. Więcej na: linkedin: https://pl.linkedin.com/in/andrzej-halesiak-0b9363 Twitter: @AndrzejHalesiak