Zyski firm spadły do poziomu z 2009 r.
 Oceń wpis
   

Opublikowane w tym tygodniu wyniki przedsiębiorstw niefinansowych (firmy zatrudniające 50 i więcej osób) za 2012 wskazują na znaczne pogorszenie się sytuacji przedsiębiorstw w stosunku do 2011 r. Wynik finansowy netto spadł o 21% (do 82.1 mld zł), co było konsekwencją pogorszenia się wyniku na sprzedaży (o blisko 17 mld zł tj. -14.6%%r/r), wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (o 4.6 mld zł) i wyniku finansowego (o blisko 4 mld zł). Warto odnotować, że zagregowany wynik netto był jedynie o 4% wyższy od wyniku uzyskanego w 2009 r.

Spadek wyniku na sprzedaży to rezultat sytuacji, w której tempo wzrostu przychodów (4.1%r/r) kształtowało się poniżej tempa wzrostu kosztów (5.2% r/r/). Niska dynamika sprzedaży, to w dużej mierze konsekwencja słabego popytu wewnętrznego; sprzedaż krajowa wzrosła bowiem o niespełna 3% przy wzroście sprzedaży na eksport o 8%. W przeciwieństwie do sytuacji z 2009 r. (ostatniego silnego spowolnienia wzrostu) po stronie kosztów firmy nie odczuwają ulgi związanej ze spadkiem cen podstawowych surowców (np. ropy). Jest to pochodną luźnej polityki monetarnej głównych banków centralnych, co podtrzymuje relatywnie wysokie ceny wielu aktywów (w tym surowców) pomimo słabej globalnie sytuacji fundamentalnej.

Przy dochodach ze sprzedaży rosnących wolniej niż koszty znacznemu pogorszeniu uległa rentowność na sprzedaży (spadła ona do 4.3% z 5.3% w 2011 r.). Do mało optymistycznych informacji należy również zaliczyć te odnoszące się do wskaźników płynności. W stosunku do 2011 r. uległy one istotnemu pogorszeniu. Wskaźnik płynności finansowej I stopnia spadł do 34.1% (38.1% w 2011), a II stopnia do 97.4% (ze 102.7%)

W ujęciu sektorowym (biorąc pod uwagę główne sektory) największe pogorszenie wyników miało miejsce w:

  • Budownictwie (strata na poziomie -0.5 mld wobec 2.8 mld zysków w 2011 r.)
  • Górnictwie (-57.9%r/r, tak duży spadek był po części rezultatem nadzwyczajnych zysków KGHM w 2011 r.)
  • Działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (-49.5%r/r)

Pozytywnie (wzrost o 69.3%r/r) wyróżniała się kategoria „zakwaterowanie i gastronomia”, ale to w głównej mierze zasługa Euro2012. Relatywnie dobrze (spadek o 4.4%r/r) radziło sobie również - mające duży udział w gospodarce - przetwórstwo przemysłowe.

Patrząc jedynie na wyniki uzyskane w samym Q4’2012 należy odnotować:

  • spadek przychodów ze sprzedaży (-1.9%r/r) – pod tym względem był to zdecydowanie najsłabszy kwartał roku (w Q1 wzrost wyniósł 10.3%r/r, w Q2 5.9%r/r, a w Q3 3.4%r/r);
  • spadek kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży o 1.3%r/r
  • spadek rentowności sprzedaży do 4.2% (najniższy poziom od Q4’2008)
  • gwałtowne (o blisko 7 mld zł) pogorszenie wyniku na działalności finansowej; na co wpływ miały w głównej mierze niekorzystne saldo aktualizacji wartości inwestycji oraz pogorszenie wyniku ze zbycia inwestycji
  • duży spadek (o 44%r/r) wyniku finansowego netto (w ujęciu nominalnym był to najgorszy kwartał od Q1’2009).

Resumując, słabe wyniki finansowe przedsiębiorstw osiągnięte w 2012 r. odzwierciedlają widoczne w ciągu roku pogarszanie się ogólnej sytuacji makroekonomicznej (tempo wzrostu PKB spadło z 3.6% Q1 do 1.1% w Q4). Można oczekiwać, że w warunkach utrzymującej się trudnej sytuacji popytowej (badania ankietowe przedsiębiorstw prowadzone przez NBP wskazują, że jest to aktualnie główna bariera rozwoju) firmy skoncentrują się w bieżącym roku na optymalizacji kosztów.
 

Komentarze (3)
Amerykańskie rekordy –... UE – rdzewiejący statek?
1 | 2 | 3 | 4 |


   

Najnowsze wpisy
2017-11-26 14:48 Optymizm Komisji
2017-11-15 20:40 Co po obecnym boomie?
2017-11-03 10:57 Kto będzie finansował (duże) firmy?
2017-10-22 16:03 Spokój na powierzchni oceanu
2017-10-14 09:15 MMŚP - motor napędowy gospodarki?
Najnowsze komentarze
2017-11-16 03:28
piotr janiszewski1:
Co po obecnym boomie?
CO...!!??? Kierunek ex ante pokazuje od wielu miesięcy SWIG80...!!!
2017-11-07 15:46
angling:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Crowdfunding też odpada w Polsce po ostatnim "incydencie" z Secret Service.
2017-11-05 08:29
artysta:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Najlepszy jest kredyt kupiecki.
O mnie
Andrzej Halesiak
Komentator polskiej rzeczywistości. Więcej na: linkedin: https://pl.linkedin.com/in/andrzej-halesiak-0b9363 Twitter: @AndrzejHalesiak