Wyniki firm – znaczna poprawa w drugim kwartale
 Oceń wpis
   

Opublikowane w minionym tygodniu przez GUS dane odnoszące się do wyników przedsiębiorstw niefinansowych (zatrudniających 50 i więcej osób) wskazują na istotną poprawę wyników firm w Q2, szczególnie w porównaniu do Q1’13. Zysk netto w tym okresie wyniósł 27.8 mld złotych, co w ujęciu kwartalnym oznacza wzrost o ponad 10 mld, a w ujęciu rocznym o ponad 5 mld (+22.9%r/r).

Zysk brutto wyniósł 31.4 mld (+17.6%r/r), a na jego poprawę złożyły się:
• Wzrost wyniku na sprzedaży: 2.7 mld q/q i 0.8 mld r/r
• Wzrost wyniku na działalności finansowej: 6.1 mld q/q i 2.1 mld r/r

Największa składowa wyniku brutto - wynik na sprzedaży - uległ poprawie, gdyż spadek przychodów udało się ograniczyć do 0.6%r/r (w Q1’13 spadek w ujęciu rocznym wyniósł 2.7%), przy spadku kosztów o 0.7%r/r. Malejące tempo spadku przychodów to potwierdzenie poprawiającej się sytuacji koniunkturalnej, także za granicą (udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży wzrósł w pierwszej połowie br. do 23.4% z 22.4% w analogicznym okresie ubiegłego roku). Q2’13 przyniósł także poprawę rentowności na sprzedaży. Wzrosła ona do 4.5%, poziomu nienotowanego od końca 2011 r. (warto jednak pamiętać, że w okresach dobrej koniunktury kształtuje się ona na poziomie 5.5-6.0%)

Jeśli chodzi o zmiany w wyniku na działalności finansowej, to z 3.1 mld straty odnotowanej w Q1’13 przekształcił się on w 3 mld zysku w Q2’13 (GUS tłumaczy te zmiany wpływem zmian w kursach na wycenę aktywów/pasywów denominowanych w walutach zagranicznych). Pozytywne trendy w wyniku na działalności finansowej w połączeniu z poprawą w wyniku na sprzedaży przełożyły się na mocny wzrost rentowności netto; do 4.7% z 3.2% w Q1’13.

Zyskownych w pierwszej połowie roku okazało się 68.8% przedsiębiorstw, czyli nieco mniej niż w pierwszej połowie 2012 (69.2%). Liczby te mogą świadczyć o tym, że poprawa nie rozkłada się jak na razie równomiernie, ale dotyczy wybranych obszarów (np. sektory przemysłu ukierunkowane na eksport).

Poprawie uległy miary płynności: wskaźnik I stopnia wyniósł 33.5% (32.0% w pierwszych sześciu miesiącach 2012), a II stopnia 98.3% (97.3%). W kontekście poprawy koniunktury warto jeszcze odnotować powrót na dodatnie poziomy dynamiki wzrostu nakładów inwestycyjnych - w całym półroczu wzrosły one w cenach stałych o 0.2%r/r, co przy spadku w Q1’13 o 1.6%r/r oznacza, że w Q2’13 odnotowały one wzrost.

Reasumując, drugi kwartał przyniósł znaczącą poprawę wyników finansowych firm. Jest to z jednej strony rezultat pozytywnych zmian w wyniku finansowym (na który to firmy mają ograniczony wpływ), z drugiej jednak lepszej sytuacji w zakresie działalności podstawowej. W tym drugim przypadku jest to konsekwencja dyscypliny kosztowej połączonej z pierwszymi oznakami ożywienia po stronie sprzedaży. Kolejne miesiące powinny przynieść umocnienie tych trendów i w całym roku wyniki firm powinny być lepsze od tych odnotowanych w 2012 r.

 

Komentarze (0)
Dualizm...a konkurowanie... Kto nie wierzy w europejskie...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   

Najnowsze wpisy
2017-11-26 14:48 Optymizm Komisji
2017-11-15 20:40 Co po obecnym boomie?
2017-11-03 10:57 Kto będzie finansował (duże) firmy?
2017-10-22 16:03 Spokój na powierzchni oceanu
2017-10-14 09:15 MMŚP - motor napędowy gospodarki?
Najnowsze komentarze
2017-11-16 03:28
piotr janiszewski1:
Co po obecnym boomie?
CO...!!??? Kierunek ex ante pokazuje od wielu miesięcy SWIG80...!!!
2017-11-07 15:46
angling:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Crowdfunding też odpada w Polsce po ostatnim "incydencie" z Secret Service.
2017-11-05 08:29
artysta:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Najlepszy jest kredyt kupiecki.
O mnie
Andrzej Halesiak
Komentator polskiej rzeczywistości. Więcej na: linkedin: https://pl.linkedin.com/in/andrzej-halesiak-0b9363 Twitter: @AndrzejHalesiak