Zysk netto banków w Q1’2010 – wzrost o 19%
 Oceń wpis
   

Opublikowane ostatnio przez KNF wstępne wyniki sektora bankowego w Q1’2010 wskazują na poprawę wyniku banków w stosunku do analogicznego okresu ub. r. (zysk netto sektora bankowego wzrósł o 18.6%r/r i wyniósł PLN2.5mld) oraz w stosunku do Q4’2009 (wzrost o 44.9%q/q). Poprawa wyniku była możliwa dzięki wzrostowi wyniku na działalności bankowej (+5.5%r/r) przy równoczesnym spadku kosztów działania banków (-2.5%r/r). Wynik mógłby być jeszcze lepszy gdyby nie nadal wysokie odpisy na utratę wartości (+3.1%r/r) związane z pogarszającą się jakością portfela kredytowego. Warto podkreślić, że poprawa wyników nastąpiła przy niewielkich zmianach aktywów banków (wzrost w stosunku do Q1’2009 jedynie o 1.1%). W efekcie wskaźnik ROA (zwrot na aktywach) uległ poprawie zarówno w stosunku do Q4’2009 jak i Q1’2009 (w ujęciu urocznionym 0.9% wobec odpowiednio 0.7% i 0.8%). Zwrot z aktywów pozostaje jednak na niskim poziomie w stosunku do sytuacji przed kryzysem, kiedy to kształtował się na poziomie zbliżonym do 2%.
Wynik na działalności bankowej odnotował poprawę dzięki korzystnym zmianom w wyniku odsetkowym i prowizyjnym. Choć przychody odsetkowe spadły w ujęciu rocznym o 6.6%, to koszty odsetkowe spadły w znacznie większym stopniu (-22.4%r/r). Dzięki temu wynik odsetkowy wzrósł o 14.8%r/r. Sytuacja ta obrazuje jak bardzo kosztowna dla banków była wojna depozytowa z początku 2009 r. Obecnie banki nie muszą już tak agresywnie konkurować o średzki klientów, co widoczne jest w spadającym oprocentowaniu depozytów. W przypadku wyniku z opłat i prowizji Q1’2010 przyniósł wzrost o 16.3%r/r.
Jak już wspomniano czynnikiem przyczyniającym się do poprawy wyniku była również redukcja kosztów działania banków. Ich spadek – w ujęciu rocznym - był pochodną działań podjętych przez banki w zakresie redukcji kosztów (np. zatrudnienie w sektorze bankowym spadło w stosunku do Q1’2009 o 5.6tys. osób t.j. o 3.1%), a także silniejszego złotego zmniejszającego złotową wartość tych kosztów, które denominowane są w walutach obcych (czynsze, usługi IT).
Wciąż na wysokim poziomie pozostają koszty ryzyka, czyli odpisy na utratę wartości, głównie portfeli kredytowych. Choć wartość tych odpisów była niższa niż w Q4’2009 (PLN 2.8 mld wobec PLN 3.7mld), to okazał a się nieco większa w porównaniu do Q1’2009 (PLN2.7mld). Wysoka wartość odpisów związana jest z rosnącym udziałem kredytów nieregularnych w portfelach kredytowych banków, chociaż zrewidowane przez KNF dane wskazują, że udział kredytów zagrożonych jest niższy niż pierwotnie raportowano (w sek. przedsiębiorstw wynosił on na koniec marca 10.8%, a w segmencie gospodarstw domowych 6.5% wobec odpowiednio 7.9% i 4.4% przed rokiem).
Do pozytywnych zjawisk Q1’2010 należy zaliczyć utrzymywanie się na wysokim poziomie współczynnika wypłacalności. Na koniec marca wyniósł on 14.1 wobec 13.3 na koniec 2009 r. i 11.1 przed rokiem.
Patrząc w przyszłość można oczekiwać utrzymania się kwartalnego zysku netto na poziomie ok. PLN2.5mld. W całym roku pozwoliłoby to na poprawę wyniku o ok. 15%r/r.
 

Komentarze (0)
Słaby wzrost w Unii, a może być... Sytuacja fiskalna wiąże ręce EBC
1 | 2 |


   

Najnowsze wpisy
2017-11-26 14:48 Optymizm Komisji
2017-11-15 20:40 Co po obecnym boomie?
2017-11-03 10:57 Kto będzie finansował (duże) firmy?
2017-10-22 16:03 Spokój na powierzchni oceanu
2017-10-14 09:15 MMŚP - motor napędowy gospodarki?
Najnowsze komentarze
2017-11-16 03:28
piotr janiszewski1:
Co po obecnym boomie?
CO...!!??? Kierunek ex ante pokazuje od wielu miesięcy SWIG80...!!!
2017-11-07 15:46
angling:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Crowdfunding też odpada w Polsce po ostatnim "incydencie" z Secret Service.
2017-11-05 08:29
artysta:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Najlepszy jest kredyt kupiecki.
O mnie
Andrzej Halesiak
Komentator polskiej rzeczywistości. Więcej na: linkedin: https://pl.linkedin.com/in/andrzej-halesiak-0b9363 Twitter: @AndrzejHalesiak